Antalya AKEV Üniversitesi Ana Yönetmeliği

16 Ağustos 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29447

YÖNETMELİK

Antalya AKEV Üniversitesinden:

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya AKEV Üniversitesinin akademik ve idarî birimlerinin yönetimi, işleyişi ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Antalya AKEV Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idarî organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 162 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKEV: Antalya Kültür Eğitim Vakfını,

b) Başkan: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

c) Başkan Vekili: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,

ç) Başkan Yardımcıları: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılarını,

d) Genel Sekreter: Antalya AKEV Üniversitesi Genel Sekreterini,

e) Mütevelli Heyet: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Antalya AKEV Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesini,

h) Vakıf/Kurucu Vakıf: Antalya Kültür Eğitim Vakfını,

ı) Yönetim Kurulu: Antalya AKEV Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet

Mütevelli Heyete ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Üniversite, Mütevelli Heyet tarafından, Kurucu Vakfın belirlediği ilkeler doğrultusunda, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yönetilir.

(2) Mütevelli Heyet, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından oy çokluğu ile seçilen, ilgili mevzuatta öngörülen şartlara haiz en az yedi kişiden oluşur, bu sayı Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla arttırılıp azaltılabilir. Mütevelli Heyet üyelerinin, yaş sınırlaması hariç devlet memuru olma niteliklerine sahip olmaları ve en az üçte ikisinin lisans düzeyinde yükseköğretim görmüş olması gerekir. Mütevelli Heyet üyelerine görevleri ile ilgili fiili harcamalar dışında herhangi bir ücret ödenmez. Mütevelli Heyet, yetkilerini tamamen veya kısmen Mütevelli Heyet Başkanına devredebilir.

(3) Bir yıl içinde yapılan olağan ya da olağanüstü iki toplantıya geçerli mazeret sunmaksızın katılmayan Mütevelli Heyet üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üye yerine Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye seçilir. Mütevelli Heyet üyeleri, görev süresi içerisinde Vakıf Yönetim Kurulunun kararıyla görevden alınabilirler.

(4) Rektör; Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup kendisi ile ilgili konularda toplantıya katılamaz ve aynı zamanda Mütevelli Heyet Başkanı veya Başkan vekili seçilemez.

(5) Başkanın veya Mütevelli Heyetin çoğunluk kararıyla, özel bilgi gerektiren konularda Üniversite içinden veya dışından kişiler Mütevelli Heyetine danışman olarak atanabilir. Bu danışmanlar Mütevelli Heyette görev alabilir, oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilir. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, üniversitesinden gerekli iznin alınmış olması kaydıyla Mütevelli Heyetinde görev alabilir.

Mütevelli Heyetin görevleri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversite tüzel kişiliğini temsil etmek ve Üniversitenin en yüksek karar organı olarak faaliyet göstermek,

b) Mütevelli Heyet Başkanını seçmek ve Başkana yetki devri yapmak,

c) Yönetmelik ve yönergeler hazırlamak, Üniversite organlarınca hazırlanan yönetmelik ve yönergeleri inceleyerek karara bağlamak ve yürürlüğe koymak,

ç) Üniversitenin işleyiş ve yönetimini sağlayan ilke, politika ve planları belirlemek,

d) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak Rektör atamak,

e) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, bölüm, uygulama ve araştırma merkezi, dil eğitim merkezi, sürekli eğitim merkezi ve teknoparklar kurulması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Rektör veya Senato tarafından getirilen öneriler hakkında karar vermek,

f) Üniversitenin ayrıntılı bütçesini kabul etmek ve her bütçe döneminde bütçe uygulamalarını, gerektiğinde bağımsız mali müşavirler veya bağımsız denetim şirketleri yardımı ile izlemek ve denetlemek,

g) Bütçe yılı içinde, gerektiğinde ek ödenek verilmesi hususunda karar vermek,

ğ) Bütçe döneminde harcanamayan ödenekleri yıl sonunda gelecek bütçe dönemine aktarmak, bütçe kesin hesabını ibra etmek ve ayniyat yönetim dönemi hesabını onaylamak,

h) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretlerinin miktarını, ödeme şeklini ve zamanını belirlemek,

ı) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu onayı ile danışma kurulları, onur kurulu ve yönetim üst kurulları oluşturmak, bu kurulların çalışmalarına ilişkin esasları belirlemek.

Başkan

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet, üyeleri arasından dört yıl için bir başkan seçer. Görev süresi biten başkan yeniden seçilebilir. Başkan, Üniversitenin harcama yetkilisidir ve Mütevelli Heyeti temsil eder. Başkana, hizmetlerinin karşılığı olarak, Mütevelli Heyetçe takdir edilecek bir huzur hakkı ödenebilir.

(2) Başkan;

a) İkiden fazla olmamak kaydıyla kendisine danışman görevlendirebilir,

b) Kendisine yardımcı olmak ve yokluğunda yerine vekalet etmek üzere Mütevelli Heyet içinden ya da dışından iki kişiyi iki yıl süreyle Başkan vekili olarak görevlendirebilir, gerekli görürse yetkilerinden bir bölümünü vekillerine devredebilir,

c) Vekillerine ve danışmanlarına yaptıkları hizmetin karşılığı olarak ücret takdir edebilir, maaş bağlayabilir.

Başkanın görevleri

MADDE 8 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:

a) Mütevelli Heyeti temsil etmek,

b) Üniversitenin harcama yetkilisi görevini yapmak,

c) Mütevelli Heyeti toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

ç) Mütevelli Heyet yazışmalarının yapılmasını ve toplantı kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

d) Üniversitenin rektör yardımcılıklarına, dekanlıklarına, öğretim üyesi, genel sekreter, öğretim görevlisi, okutman, öğretim yardımcısı ve yabancı uyruklu öğretim elemanı ve idari personel kadrolarına yapılacak görevlendirme, ücret belirleme, görevden alma ve sözleşmelerin feshi gibi işlemler hakkında karar vermek,

e) Üniversiteye alınması Yükseköğretim Kuruluna önerilecek Türk ve yabancı uyruklu öğrenci sayıları, burslu öğrenci kontenjanları ve verilecek burs miktarları hakkında karar vermek,

f) Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulacak, yerli ve yabancı üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak işbirliğini kapsayan anlaşmalar ile protokolleri onaylamak ve Üniversiteyi bağlayıcı taahhütnameler hakkında karar vermek,

g) Üniversiteye yapılacak bağışların kabul veya reddine karar vermek,

ğ) Lüzumu halinde kendisinin başkanlığında Rektör, Genel Sekreter ve belirleyeceği iki Mütevelli Heyet Üyesinden oluşan, Başkanın çağrısı üzerine toplanan ve Başkanın kendisine verdiği görevleri yerine getiren Başkanlık Danışma Kurulu oluşturmak,

h) Mütevelli Heyet tarafından verilen ve bu Yönetmelik ile sair mevzuatta belirtilen diğer görevleri yapmak.

Mütevelli Heyet toplantılarına ilişkin esaslar

MADDE 9 – (1) Mütevelli Heyet, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır; fakat ana yönetmeliğin değiştirilmesinin görüşüleceği toplantılarda üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu aranır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde Başkan tarafından en geç bir hafta sonrasına yeni bir toplantı günü tayin edilir ve üyelere bildirilir. Bu toplantıda da toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, durum derhal Vakıf  Yönetim Kuruluna bildirilir ve Mütevelli Heyet üyelerinde değişiklik yapılması istenir.

(2) Mütevelli Heyet, yılda en az dört kez toplanır. Toplantı tarihlerini Başkan belirler ve en geç toplantı tarihindenonbeş gün önce Mütevelli Heyet üyelerine bildirir. Başkan, gerekli görürse Mütevelli Heyeti olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Gündem oylanmadan önce üye tam sayısının en az üçte biri tarafından gündeme maddeler eklenmesinin yazılı olarak teklif edilmesi halinde, öncelikle bu teklif oylanır.

(4) Bir gündem maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra madde oya sunulur. Oylar "kabul" veya "ret" şeklinde verilir, çekimser oy kullanılamaz. Toplantıda bulunduğu halde oylamaya katılmayan üye toplantıya katılmamış sayılır. Oylama açık yapılır, gerekirse gizli oylama yapılmasına karar verilebilir.

(5) Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(6) Mütevelli Heyet gerekli gördüğü hallerde, rektör yardımcılarını, dekanları, enstitü, yüksekokul ve birim müdürleri, personel ve danışmanlarını, bağlı bulundukları makamların uygun görüşünü almak kaydıyla Üniversite dışından kişileri, açıklamalarda bulunmak üzere toplantılara davet edebilir. Bu şekilde toplantıya katılanların oy hakkı yoktur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Teşkilat

Rektör

MADDE 10 – (1) Rektör, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak, Mütevelli Heyet tarafından üye tam sayısının oy çokluğu ile dört yıl için atanır. Rektörün yaş haddi 67’dir. Ancak Rektör olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz. Rektör, Üniversitenin ve Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yapılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenmiş ilkeler ve hedefler doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, Üniversitede bilimsel ve idari gözetim ve denetim yapılmasında ve gerektiğinde Üniversitede güvenlik önlemleri alınmasında, bütün işlemlerin takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

(2) Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir. Rektörün görev başında bulunmadığı zamanlarda yerine görevlendirdiği yardımcılarından biri vekalet eder.

(3) Rektör gerektiğinde Başkanın talimatıyla Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(4) Rektör; Mütevelli Heyet, 2547 sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat tarafından kendisine verilen görevleri yapar.

Rektör Yardımcıları

MADDE 11 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversite öğretim üyeleri arasından veya bunların dışından, biri akademik işlerde görevli olmak üzere yeteri kadar Rektör Yardımcısı atar. Rektör Yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Rektörlüğün herhangi bir sebeple boşalması hallerinde, Mütevelli Heyet Rektör Yardımcılarından birini Rektör Vekili olarak atar. Rektöre vekalet süresi altı ayı geçemez.

Senato

MADDE 12 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesinden oluşur. Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Mütevelli Heyet, Başkan ve Rektör, gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

(2) Senatonun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında kararlar almak,

b) Eğitim ve öğretim birimlerinin programlarını ve kontenjanlarını onaylamak,

c) Üniversitenin bütününü ilgilendiren yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlamak, görüş bildirmek ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

ç) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programlarını ve akademik takvimini inceleyerek karara bağlamak,

d) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

e) Yönetim Kuruluna üye seçmek,

f) 2547 sayılı Kanun ve sair ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında dekanlar ile Üniversiteye bağlı farklı öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Mütevelli Heyet, Başkan ve Rektör, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(2) Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim üst kuruluşlarının, Mütevelli Heyetin ve Senatonun kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programlarını, bütçe taslağını incelemek ve kendi önerileriyle birlikte Rektörlüğe sunmak,

c) İlgili birimlerin görüşlerini de alarak, Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler tarafından yürütülecek kurs, seminer, proje ve danışmanlık vb. hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin alınma şekli ve zamanlarını belirlemek,

ç) Rektörün önerisi üzerine, görevlendirilecek personelin yurt dışı ve yurt içi yolluk ve harcırahlarını belirleyerek Başkanın onayına sunmak,

d) Üniversitenin üst disiplin kurulu olarak görev yapmak,

e) Fakülte, enstitü, yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

f) Üniversite yönetimiyle ilgili olarak Rektörün getireceği diğer konularda karar almak,

g) 2547 sayılı Kanun ve sair ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Dekan

MADDE 14 – (1) Fakültelerin temsilcisi olan Dekanlar, Rektörün önereceği profesörler arasından Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten Dekan yeniden atanabilir.

(2) Dekan, ihtiyaç halinde fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi, üç yıllık süre için dekan yardımcısı olarak seçip Rektörün onayına sunar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı ayı geçerse yeni bir dekan atanır.

(4) Dekan, biriminin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve öğrencilere gerekli hizmetlerin sağlanmasından sorumlu olup Mütevelli Heyet, 2547 sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat tarafından kendisine verilen görevleri yapar.

(5) Fakülte kurulu, fakülte yönetim kurulu ve fakülte akademik genel kuruluna ilişkin esaslar yönerge ile düzenlenir.

Enstitü Müdürleri ve Yüksekokul Müdürleri

MADDE 15 – (1) Enstitü Müdürleri ve Yüksekokul Müdürleri, Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Atamalar öncesinde Rektör, ilgili öğretim üyelerinin de görüşlerini alır.

(2) Enstitü Müdürü veya Yüksekokul Müdürü, ihtiyaç halinde enstitü veya yüksekokulun aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıllık süre için, müdür yardımcısı olarak seçip Rektörün onayına sunar. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer.

(3) Müdüre vekalet etme ve müdürlüğün boşalması halinde yapılacak işlemler dekanlarda olduğu gibidir.

(4) Enstitü Müdürleri ve Yüksekokul Müdürleri, birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve öğrencilere gerekli hizmetlerin sağlanmasından sorumlu olup Mütevelli Heyet, 2547 sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat tarafından kendilerine verilen görevleri yaparlar.

(5) Enstitü kurulu, enstitü yönetim kurulu, yüksekokul kurulu, yüksekokul yönetim kurulu ve yüksekokul akademik genel kuruluna ilişkin esaslar yönerge ile düzenlenir.

Bölüm Başkanı, Bölüm Kurulu, Bölüm Akademik Kurulu, Dil Eğitim Merkezi Müdürü

MADDE 16 – (1) Bölüm Başkanı, Bölüm Kurulu, Bölüm Akademik Kurulu ve Dil Eğitim Merkezi Müdürüne ilişkin esaslar yönerge ile düzenlenir.

Öğretim elemanları

MADDE 17 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarından oluşur.

(2) Öğretim üyeleri; bütün çalışmalarını Üniversiteye veren tam zamanlı profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

(3) Öğretim elemanlarının atanmaları ve terfilerinde, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının atanmalarında aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari Teşkilat

Üniversitenin idari teşkilatı

MADDE 18 – (1) Üniversite idari teşkilatı aşağıdaki birimlerin tamamı veya bir kısmından oluşabilir:

a) Genel Sekreterlik

b) Genel Sekreter Yardımcılığı

c) Fakülte Sekreterliği

ç) Enstitü Sekreterliği

d) Bilgi İşlem Müdürlüğü

e) Personel Müdürlüğü

f) Öğrenci İşleri Müdürlüğü

g) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü

ğ) Sağlık ve Spor Müdürlüğü

h) İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

ı) Basın, Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

i) Hukuk Müşavirliği

İdari personelin atanması

MADDE 19 – (1) Üniversitede görevli idari personel Mütevelli Heyet Başkanı tarafından seçilir, sözleşmeleri yapılır ve Üniversite kadrosuna atanır. Genel Sekreter ve diğer idari amirler Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından göreve atanır ve aynı usulle görevden alınırlar.

Genel Sekreter ve görevleri

MADDE 20 – (1) Üniversite idari teşkilatının başı Genel Sekreterdir. Genel Sekreter, idari teşkilatın çalışmasından Başkan ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

b) İdari ve mali konularda Mütevelli Heyet ve Rektörlük organlarınca alınan kararları yürütmek,

c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda, oya katılmaksızın, raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

ç) Alınacak idari personelin seçimine ilişkin usullerle, personelde aranacak niteliklerin belirlenip Rektörlük aracılığı ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararına ve Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını sağlamak,

d) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

e) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

f) Dosyalama, arşiv ve bilgi sistemlerinin kurulmasında ve işletilmesinde yardımcı olmak,

g) Üniversite Senatosu ile, Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

ğ) Başkan ve Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Diğer idari birimler

MADDE 21 – (1) 18 inci maddede sayılan diğer idari birimlere ilişkin esaslar yönerge ile düzenlenir.

Fakülte, enstitü ve yüksekokul ve bölüm idari teşkilatı

MADDE 22 – (1) Fakülte, enstitü ve yüksekokullarda idari işleri, fakülte, enstitü veya yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik yürütür.

(2) Bölüm idari teşkilatı, bir bölüm sekreterinin yönetiminde yeteri kadar personelden oluşur. Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini yürütür.

Çalışma esasları ve denetim

MADDE 23 – (1) Üniversitede aylık ücretle görev yapan profesör, doçent ve diğer öğretim elemanları bütün çalışmalarını ve zamanlarını Üniversite ile ilgili görevlere ayırırlar. Ancak Başkanın onayıyla Üniversiteden başka yerlerde herhangi bir iş görebilirler, serbest meslek icra edebilirler. Yine Üniversite Yönetim Kurulunun işbirliğine karar verdiği ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanan kuruluşlar ile bunların işletmelerindeki çalışmaları, Başkanın yazılı iznini almak kaydı ile Üniversitede sürdürülmüş sayılır.

(2) Üniversitelerin, uygulama alanına yardım görevleri kapsamında olmak üzere, Üniversite dışındaki kuruluş ve kişilerce istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma, kurs ve benzeri hizmetler Mütevelli Heyet tarafından kabul edilecek bir yönergeye bağlı olmak koşuluyla yapılabilir ve bu hizmetler karşılığında tahakkuk eden ücretler bu yönerge çerçevesinde dağıtılır.

(3) Üniversitedeki görevleri kısmi zamanlı olup, aylık ücrete bağlı olmayanlar Rektör, Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürü ve Bölüm Başkanı olamazlar, bunların yardımcılıklarına da atanamazlar.

Antalya Akev Üniversitesi

Antalya Akev Üniversitesi

İLETİŞİM

Adres: Kadriye Mah. Celal Bayar Cad. No:5-6 Serik/ANTALYA

  • Telefon: 444 1 264
  • Email: info@akev.edu.tr