KVKK

KVKK

T.C. ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Antalya Akev Üniversitesi tarafından işlenebilecektir.


Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması gibi gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Antalya Akev Üniversitesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte olduğumuzu bilmenizi isteriz.


 


1. Veri Sorumlusu Kimliği


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu olarak Kadriye Mah. Celal Bayar Cad. No:5-6 Serik/ANTALYA adresinde Antalya Akev Üniversitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.


 


 


2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği


Üniversitemiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;


- Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Üniversitemizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,


- Kişisel verilerinizin Üniversitemiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,


- Kişisel verilerinizin işlenmesinin Üniversitemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,


- Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Üniversitemiz tarafından işlenmesi,


- Kişisel verilerinizin Üniversitemiz tarafından işlenmesinin Üniversitemizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,


- Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Üniversitemizin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,


- Üniversitemiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,


- Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi,


- Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.


 


Bu şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Üniversite kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.


Yukarıda belirtilen koşullar altında; Üniversitemiz kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir:


• Eğitim, öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, Üniversitemizin idari ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden yararlanılması, öğrenci kayıt işlemlerinin yürütülmesi, Üniversite tarafından sunulan eğitim-öğretim ve hizmetlerin ilgili kişi/kurum vb. 3. şahıslara önerilmesi, tanıtılması ve sunulması için gerekli faaliyetlerin planlanması ve uygulanması, Üniversitemizin ihtiyacı olan açık pozisyonlara uygun personel temini- personel özlük dosyasının oluşturulması gibi insan kaynakları politikalarının oluşturulması ve bağlı süreçlerin yürütülmesi, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve tüm yasal mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, Üniversite tarafından iş ortağı, çözüm ortağı, müşteri ve tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, mali işlerin yürütülmesi, Üniversite tarafından yürütülen araştırmalar, sosyal sorumluluk çalışmaları, satın alma süreçleri (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçe oluşturma, sözleşme, ödeme) ile ilgili, Üniversite lokasyonlarının güvenliği ve denetimi ile öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, yasal yükümlülüklerin, adli ve/veya idari tüm kurum ve/veya kuruluşların taleplerinin, mevzuat ve /veya ilgili kurum ve/veya kuruluşlarca beyan edilen gerekliliklerin yerine getirilmesi, listeleme-raporlama-analiz gibi istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla verileriniz; gerekli güvenlik, gizlilik ve hukuki önlemler alınarak elektronik veya fiziki ortamlarda belirtilen maçlar dahilinde arşivlenip, işlenir ve kullanılır.


3. Kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği


Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,


 


Yüksek Öğretim Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İşci Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkli kamu kurum/kuruluşlarına, ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, Üniversite bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine, İş Sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine aktarılabilmektedir.


 


4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından sağlanan hizmet ve Üniversitemizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Üniversitemizin birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.


Kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda elde edilmektedir.


 


5. İlgili Kişinin Hakları


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Üniversitemize iletmeniz durumunda Üniversitemiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


 


İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak Üniversitemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Üniversitemize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, akev.edu.tr internet adresinde Hakkımızda/Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında yer alan “İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formu“ belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü mektup ile yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu kvkkbilgi@akev.edu.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.


 


KVKK metni için tıklayınız.


Başvuru Formu için tıklayınız.


 


 

Image