Sıkça Sorulan Sorular

Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin kayıt tarihleri, yerleri ve kayıt belgeleri ÖSYM Klavuzu ve web sayfamızda yer almaktadır.

 

Ön lisans/lisans öğrencileri, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet dilekçesini muafiyete esas olacak onaylı belgelerle (transkript, ders içerikleri) birlikte eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunur. İçerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı başvuruda bulunan öğrencinin kendi akademik birimine bilgilendirme yapılır. Muafiyet talebi; dersin içeriği, kredisi ve başarı notu dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Süresi içinde yapılmayan muafiyet talebi değerlendirmeye alınmaz. Muafiyeti bir kez reddedilen dersten tekrar muafiyet talep edilmez.

Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve laboratuvarlara en az %70 oranında devam etmek zorundadırlar.

Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredisi ile dersin harfli başarı notunun katsayısının çarpılması sonucu elde edilen sayıların toplamının almış olduğu tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile hesaplanır.
 

Üniversitemizde bazı dersleri alabilmek için bu derslerle bağlantılı dersleri önceden (belirlenmiş harf notunu alarak) başarmış olmak gerekir, bu tür derslere ön koşullu ders denir. Kayıtlı bulunduğunuz programdaki ön koşullu derslerin neler olduğunu Bölüm/Program ders planında görebilirsiniz.

Hayır. Bütünleme sınavına yalnızca harf notu FF, FD, DD ve DC olanlar girebilir.

Dersten devamsızlıktan kalmadıysanız bütünleme sınavına girebilirsiniz.

Her zaman son alınan not geçerlidir. Bu sebeple bütünleme sınavına giren öğrencilerin harf notu hesaplanırken final notu değil bütünleme notu dikkate alınır.

Evet yaz okulu var. Yaz öğretiminde başarı değerlendirmesi, normal dönemlerde uygulanan yöntemlerle yapılır.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrencilerin Askerlik İşlemleri Askerlik Şubesi Başkanlıkları tarafından YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Askerlik Şubesi Başkanlıklarına EK-C2 belgesi gönderilmeyip, gerekli durumlarda öğrenci talep ederse Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından EK-C2 belgesi düzenlenerek verilmektedir.

Öğrenci kayıt dondurma isteğini dilekçe ile ders kayıt süresi içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir. Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine kayıt dondurma nedenine göre Genel Sekreterlik onayı ile bir veya iki yarıyıl kayıt dondurulabilir. Öğrencinin haklı ve geçerli nedeni devam ediyorsa kaydı tekrar dondurulabilir. Ancak kayıt dondurma süresi toplam olarak önlisans programlarında iki, lisans programlarında dört yarıyılı aşamaz. Bu süreler, azami öğretim süresine dahil edilmez.

Not durumuna bakabilir, devam-devamsızlık, sınav programını takip edebilirsiniz. Dönem başlarında ders kayıt yenileme işlemlerinizi yapabilir transcriptini kontrol edebilirler.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat başvurarak, yeni şifre alabilirsiniz.

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvurup, öğrenci belgesi alınır, muhasebeye kart ücreti yatırılır ve kart basımından sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından teslim alabilirsiniz.

İsim, soy isim veya nüfus kimlik bilgilerinde (Ana adı, Baba adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali vb.) değişiklik ya da düzeltme olmuş ise yeni nüfus cüzdanı, varsa mahkeme kararının onaylı bir sureti dilekçeye eklenerek öğrenci işlerine müracaat edilir. Eski öğrenci kimlik kartı Öğrenci İşlerine teslim edilip yeni kimlik kartı alınır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan öğrenebilir.

Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan “İlişik Kesme Belgesi" ni alarak ilgililere imzalattıktan sonra öğrenci kimlik belgesiyle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederler. Diplomalar hazırlanıncaya kadar "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir.

Geçici Mezuniyet Belgesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir, diploma ücreti Muhasebe birimine ödenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından diploma alınır. Eğer diplomayı başkası teslim alacaksa; noterden alınmış vekâletname (aslı ) gereklidir. Geçici Mezuniyet Belgesi alınmamışsa ilişik kesme işlemleri yapılır, diploma ücreti ödenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında diploma alınır.

Diploma Kayıp Başvuru dilekçesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurulur. İkinci nüsha, asıl belgenin düzenlenmesine ilişkin hükümlere göre düzenlenir ve üzerine "İkinci Nüsha" "Duplicate" ibaresi yazılır.