Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik - Bölüm Hakkında

blog_img1

Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitimi veren bir programdır. Eğitim dili Türkçedir. Lisans Eğitimi, Antalya/Serik ilçesi Kadriye Mahallesindeki Antalya AKEV Üniversitesi yerleşkesinde verilmektedir.

 

Antalya AKEV Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, ilk kez 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını verecektir. Bölüm, 242 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir; sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. Programdan mezun olmak için Senato tarafından kabul edilmiş 242 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.

 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı’nın amacı, Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İşletmecilik konularında eğitilmiş, bilgili, donanımlı, uluslararası ortamda başarılı, dinamik, problem çözme yeteneği gelişmiş, iş yapabilecek elemanlar yetiştirmektir.

 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Dünyayı ve Türkiye’yi iyi anlama, içinde bulunulan şartları doğru analiz edebilme yönünden öğrencilere güncel bilgi ve bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Program, sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda sürekli güncel tutularak iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak disiplinler arası zengin bir müfredat ve ders programı ile gelişim göstermektedir.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı’ndan mezun olan öğrencilerin mezuniyet sonrası iş olanakları çok geniştir. Yabancı ülkelerle ekonomik, sosyal, politik ve kültürel ilişkiler kurmak isteyebilecek her türlü özel ve kamu kurumunda mezunlara gereksinim duyulmaktadır. Doğal olarak ithalat-ihracat ve/veya yabancı ülkelerde yatırım yapan şirketler ve yine yurtdışı yabancı şirketler, programın mezunlarına iş alanı yaratmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler kendi işlerini açabilmekte ve/ veya kendi aile şirketlerinde etkin ve başarılı olabilmektedirler. Yanı sıra bankaların dış işlemler servislerinde, gümrük ve gümrükleme firmalarında görev alabilmektedirler.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik mezunlarının çalışma alanları;

 • Uluslararası ve yerel şirketlerde çeşitli yönetim kademelerinde, 
 • Dışişleri Bakanlığı,
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı,
 • Ticaret ve Sanayi Odaları,
 • Ticaret Borsaları,
 • Kalkınma Ajansları,
 • Dış ticaret, gümrükleme, lojistik ve taşımacılık, havayolları ve sigorta şirketlerinde.

 

Adayların lisans sonrası yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyere yönelme olanakları da söz konusudur. Ayrıca programdan mezun olan öğrenciler, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 

Vizyonumuz

Antalya AKEV Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü olarak vizyonumuz; Türkiye ve Dünya ekonomisindeki gelişmelere kafa yorabilen, günümüzün rekabetçi koşullarında özel ve kamu sektör örgütlerini başarıyla yönetecek çağdaş bilgiye ve uluslararası beceriye sahip, uluslararası ticarette karşılaşılabilen risk ve sorunlarda stratejik düşünen ve davranan, insan gücü kaynağının oluşturulmasını sağlamaktır.

 

Misyonumuz

Antalya AKEV Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü olarak misyonumuz; ülkemizin nitelikli insan kaynağı ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda uluslararası işletmecilik alanındaki teori ve yöntemlere hâkim, analitik düşünebilen, alanıyla ilgili sorunlara bilimsel çözümler üreten bilim uzmanları yetiştirmektir.

 

Kabul Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS (EA) veya DGS sınavlarında yeterli puan alarak tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğrenimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Antalya AKEV Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir (Ayrıntılı bilgi için: www.akev.edu.tr). İlgili yönetmelikler çerçevesinde, öğrenciler bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriğinin Antalya AKEV Üniversitesi’ndeki muadili dersin içeriğine uygun olması ve Fakülte tarafından onaylanması durumunda, öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir. Ayrıca fakültemizde çift Anadal/Yandal olanakları da mevcuttur.

 

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

 

Alınacak Derece

Bu bölüm, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik alanında 242 AKTS’lik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Program Bilgi Paketi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, dört yıllık bir lisans programı olup öğrenim dili Türkçedir, örgün öğretim yapılmaktadır. Bölüm teori öğrenime dayalı ve öğrencilerin pratik becerilerini geliştirebileceği ve iş deneyimi edinebileceği bir öğretim sunmaktadır. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca dersin öğretim elemanı, dönem başında dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar. Diğer detaylı bilgiler için Antalya AKEV Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne bakınız (https://www.akev.edu.tr/pdf/antalya-akev-universitei-on-lisans-1.pdf)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Program Çıktıları

Öğrenci;

 1. Uluslararası ticaretin temel kavramlarını, kuramlarını ve bunların ulusal ve uluslararası uygulamalarını bilir.
 2. Disiplinler arası bakış açısı ve çalışma yeteneğiyle dış ticaret işlemlerini gerçekleştirebilir.
 3. Uluslararası ticarette karşılaşılabilen risk ve sorunlara etkinlik ve verimlilik anlayışını yansıtan alternatif çözüm yolları üretebilir.
 4. Dış ticaret ve uluslararası yatırım işlemleri, finansmanı ve pazarlama yöntemleri konusunda uygulama bilgisine sahip olarak iç ve dış çevre analizi yapabilir ve çözümler üretebilir.
 5. Dış ticaretle ilgili güncel gelişmeleri ve kendi araştırmalarını esas almak suretiyle herhangi bir uluslararası işletmenin misyon, vizyon, politika, strateji ve hedef gibi temel stratejik kavramlarını tasarlayarak bunları konu çerçevesinde değerlendirebilir.
 6. Uluslararası ticaret ile ilgili bir çalışmanın farklı aşamalarını (ör. pazarlama araştırması, ithalat, ihracat işlemleri, dış ticaret finansmanı, lojistik planlaması, vb.) bağımsız olarak yürütebilir.
 7. Uluslararası ticaret ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir.
 8. Teorik düzeyde psikoterapi kuramlarını bilir, temel düzeyde klinik görüşme becerisi edinir ve bunu uygulamada kullanabilir.
 9. Değerlendirme yaparken kullanacağı testleri doğru bir şekilde belirler, bu testlerin psikometrik özelliklerini bilir, testleri uygun şekilde uygulayıp raporlaştırır.
 10. Alanda kullanılan temel araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizleri bilir; çalışma konusuna uygun olarak araştırma desenini oluşturur, istatistiksel analizleri uygular ve raporlaştırır.
 11. Olayları, kavramları ve araştırmalardan elde edilen bulguları eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilir.
 12. Mesleki etik ilkeleri bilir ve bunlara uygun davranır.
 13. Grup çalışmalara katılır ve yeterli sorumluluk alır.
 14. Alana dair bilgisini sözlü ve yazılı olarak başarılı bir şekilde ifade eder.
 15. Alan bilgisini gündelik yaşamda kullanabilir.
 16. Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir.

 

Lisansüstü Programlar

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü’nde henüz lisansüstü düzeyde eğitim verilmemektedir. İlerleyen süreçte hayata geçirilmesi hedeflenmekte olup bu yönde hazırlıklar yapılmaktadır.

 

Erasmus/Exchange

Erasmus Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı, öğrencilerimize Erasmus değişim programı hakkında bilgi sağlamaktadır. Daire Başkanlığı, diğer akademik ve idari birimler ile iş birliği içerisinde Üniversitemizin ulusal ve uluslararası ilişkilerine yönelik faaliyetlerini geliştirmek ve koordine etmekle görevlidir.