Bankacılık ve Sigortacılık Programı Hakkında

 

Genel Bilgi

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, bugünün rekabetçi piyasa koşullarında, sektörün gerektirdiği güncel bilgilerle donatılmış, hızlı ve doğru bir şekilde analitik kararlar alabilen, teorik bilgi yanında çeşitli sistem ve program uygulamaları aracılığıyla pratik bilgiye sahip mezunlar yetiştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Program içeriği; risk üstlenme konusunun özellikle son yıllarda bireyin sorumluluğuna geçmesiyle ve çeşitli risk hesapları doğrultusunda belli konuların zorunlu sigorta kapsamına dahil edilmesiyle, sektörde nitelikli çalışan gücüne ihtiyaç olduğu dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Bu program çerçevesinde, her türlü işletmenin muhasebe bölümünde görev alabilecek ve ayrıca bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde sorumluluk üstlenebilecek nitelikli ara eleman yetiştirmek hedeflenmektedir. Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nın zorunlu derslerinin yanı sıra seçmeli dersler arasından ilgi alanlarına uygun derslerin seçilmesiyle, öğrenciler kendi geleceklerine farklı yön verebilirler. İki yıllık bir eğitim sonrası, istenirse DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile üniversitelerin ilgili 4 yıllık programlarına geçiş yapılabilir.

Programın öğrenim dili Türkçe'dir.

Tarihçe

Program 2017 yılında kurulmuştur. 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Misyon ve Vizyon

Misyon

 • Teknolojide yaşanan değişime ve piyasa beklentilerine uygun bir müfredatla ön lisans düzeyinde nitelikli finans, bankacılık ve sigortacılık eğitimi vermek.

 Vizyon

 • Öğrenciler tarafından tercih edilen ve finans, bankacılık ve sigortacılık sektörünün aradığı mezunlar veren saygın bir program olmak.

Akademik

Ülkemizde bankacılık sektöründe büyük ilerleme gözlenmektedir. Söz konusu durum bu alanda çalışacak işgücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Bankacılık ve sigortacılık mezunları kamu sektöründe, kamu bankalarında, özel sektörde, bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışabilirler. Mezunlar sigorta acentesi açabilmekte ya da sigorta şirketlerinde iş bulabilmektedirler. Bölümden mezun olacak öğrenciler; banka ve özel finans kuruluşları, sigorta işletmeleri, menkul kıymet aracı kurumları, para ve sermaye piyasalarında faaliyette bulunan kuruluşlar, denetim firmaları, danışmanlık şirketleri, leasing ve factoring kuruluşlarında istihdam edilebilecektir.

Öğrenci Kabulü

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan TYT sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Antalya AKEV Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.akev.edu.tr)

Program Bilgi Paketi

Bankacılık ve Sigortacılık programı normal eğitim süresi iki yıl olan bir ön lisans programıdır. Yarıyıl esasına göre düzenlenmiş olan eğitimin dört yılda tamamlanması zorunludur. Genel olarak birinci ve ikinci eğitim-öğretim döneminde ortak zorunlu dersler okutulmakta ve ilgili programa ait genel dersler verilmektedir. İkinci dönem sonu yaz mevsiminde 30 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Üçüncü ve dördüncü eğitim-öğretim döneminde ise ilgili meslek dersleri ve bunun yanında mesleki ve genel seçmeli dersler verilmektedir.

Erasmus/Exchange

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı öğrencilerimize Erasmus değişim programı hakkında bilgi sağlamaktadır.

Staj

Öğrencilerin 2. yarıyılda 30 günlük staj eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Bu staj sayesinde öğrenci teorik alanda öğrendiği bilgileri uygulamaya koyabilme yeteneğine kavuşacak, bu sayede sektör-öğrenci yakınlaşması sağlanarak mesleki deneyim kazanmaları ve firmaların mezuniyet sonrası istihdam edilmesi öngörülen personel seçiminde kurumunda staj yapmış öğrencilerle yakınlık sağlanmasından dolayı öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş bulmalarında kolaylıklar söz konusu olabilecektir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların istihdam ettikleri üniversite mezunlarının piyasayı tanımamalarıyla ilgili şikâyetlerinin ortadan kaldırılması ve mesleki beceriye sahip işgücünün yetiştirilmesi için önemlidir. Staj aşamasına gelen öğrenci sayıları dikkate alınarak okul yönetimi ile yukarda belirtilen kuruluşların yetkilileri bir araya gelerek; hangi kuruluşa ilgi alanlarına göre hangi öğrencilerin gönderileceği saptanacaktır. Ayrıca öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için Antalya Akev Üniversitesi staj ilkelerine uymaları gerekmektedir.

TYYÇ-TAY

Bankacılık ve Sigortacılık programı öğrenme çıktıları aşağıdaki gibidir:

 1. Banka ve bankacılık alanlarında yeterli altyapıya sahip olur, bu alandaki temel teknik kavramlara hakim olur ve bu bilgileri kullanabilme becerisine sahip olur, alanıyla ilgili dokümanları tanır ve yönetir.
 2. Bankacılık ile ilgili proje ve uygulamaları arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
 3. Bankacılık ve sigortacılığı düzenleyen mevzuat konusunda genel çerçevede bilgi sahibi olur ve bankacılık ve sigortacılık işleminin başlangıcından sonuçlanmasına kadar tüm süreci yönetebilecek yeterliliğe sahip olur, gerekli mevzuat ve işlemleri uygulama becerisi kazanır ve çeşitli sorunları çözebilir.
 4. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, mesleki ve etik sorumluluk bilinci oluşturur.
 5. Sigortacılık konularında yeterli donanıma sahip olur, bu alandaki temel teknik kavramlara hakim olur ve bu bilgileri kullanabilme becerisine sahip olur, alanıyla ilgili dokümanları tanır ve yönetir.
 6. Bilişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanabilir.
 7. Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olur.
 8. Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık oluşturur.
 9. Bankacılık ve sigortacılık işlem ve uygulamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
 10. Bankacılık ve Sigortacılık alanında teorik ile pratik arasında bağ kurabilme yetisini geliştirir.
 11. İnisiyatif kullanabilir, alanıyla ilgili olarak bilimsel özgüven oluşturur, yaratıcılık becerisi kazandırır, sözlü ve yazılı etkin iletişim becerisine, yazılı ve sözlü sunum yapabilme yeteneğine sahip olur.
 12. Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açabilme yetisine sahip olur.
 13. Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından bankacılığın önemini ifade edebilir.
 14. Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler olur.
 15. Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilir.
 16. Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilme becerisine sahip olur.
 17. Öğrenciler finansal sistem hakkında bilgi donanımına sahip olur.
 18. Finansal verileri çözümleme ve yorumlayabilme becerisine sahip olur.
 19. Riskleri ve finansal problemleri analiz edebilir.
 20. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olur.

Araştırma

Programımız öğretim elemanları ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda akademik araştırma gerçekleştirmiş olup, gerek programımız gerekse üniversitemiz adına bilimsel katkı sağlamaya devam etmektedirler.